«

»

Mar 17 2016

Print this Post

Atributii Manager General

Conform ORDIN nr. 1.626 din 24 septembrie 2007, privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, managerul general are urmatoarele atributii:

A. În domeniul strategiei serviciilor medicale:

1. elaborează planul de management al serviciului pe perioada mandatului, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, luând în considerare şi prezenţa altor servicii publice în zonă, respectând principiul complementarităţii şi nu al concurenţei, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director şi cu coordonatorii de compartimente; planul de management al serviciului se avizează de autoritatea de sănătate publică; planul de management al serviciului se structurează pe etape anuale, evaluate la sfârşitul fiecărui an financiar;

2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al serviciului, pe baza propunerilor comitetului director şi a coordonatorilor compartimentelor, cu respectarea prevederilor legale;

3. aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea directorului medical şi a coordonatorilor de compartimente;

4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii serviciului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

5. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director, privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

6. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, luând în considerare specificul local;

7. colaborează cu autorităţile publice locale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu alte unităţi sanitare în planificarea dezvoltării sistemului de urgenţă prespitalicească în cazul intervenţiilor individuale, precum şi în cazul intervenţiilor la calamităţi în vederea realizării unor servicii integrate, complementare, eficiente, în conformitate cu necesităţile cetăţenilor, specificul local şi cu prevederile legale în vigoare;

8. asigură utilizarea eficientă şi disponibilitatea continuă a mijloacelor de intervenţie din dotare în limita resurselor financiare şi umane.

B.În domeniul managementului economico-financiar:

1. aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice;

2. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director, cu avizul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi al Ministerului Sănătăţii Publice, după caz;

3. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al serviciului, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

4. aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza propunerilor fundamentate ale directorului medical, precum şi ale coordonatorilor de compartimente, staţii şi substaţii, din structura serviciului;

5. urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe compartimente, staţii şi substaţii, conform contractului încheiat cu coordonatorii acestor structuri ale serviciului respectiv de ambulanţă;

6. răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul serviciului, împreună cu directorul economic;

7. în cazul existenţei unor datorii la data încheierii prezentului contract de management, acestea sunt evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate, în condiţiile legii;

8. efectuează plăţi, fiind ordonator secundar sau terţiar de credite, după caz, conform legii;

9. împreună cu comitetul director, identifică surse pentru creşterea veniturilor proprii ale serviciului, în limitele legii;

10. negociază şi încheie, în numele şi pe seama serviciului, contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti ori, după caz, cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi, după caz, cu case de asigurări de sănătate private şi alţi operatori economici;

11. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.

C. În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:

1. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului serviciului public de ambulanţă, prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.626/2007. Nivelul şi gradul de importanţă al indicatorilor de performanţă specifici serviciului se stabilesc anual, de comun acord cu autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. În situaţii excepţionale, din motive neimputabile conducerii serviciului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singură dată în cursul anului;

2. indicatorii din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.626/2007 sunt raportaţi şi utilizaţi în analiza generală a activităţii serviciului respectiv;

3. nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul serviciului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice;

4. răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor servicii medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din serviciu;

5. urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul serviciului, la propunerea directorului medical, pe baza recomandărilor şi a protocoalelor naţionale şi internaţionale din domeniu, precum şi a ordinului ministrului sănătăţii publice privind competenţele echipajelor medicale de urgenţă;

6. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de serviciu, coordonate de directorul medical, cu sprijinul comitetului director şi al altor compartimente înfiinţate în cadrul serviciului;

7. negociază şi încheie în numele şi pe seama serviciului protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii, în condiţiile legii, pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale asigurate în zona de competenţă;

8. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor, echipamentelor şi a materialelor sanitare necesare intervenţiei în scopul asigurării asistenţei medicale adecvate de urgenţă şi transportului în deplină siguranţă a pacienţilor, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice şi corelat cu nivelul veniturilor serviciului;

9. răspunde de monitorizarea şi raportarea corectă a indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

10. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, precum şi ale coordonatorilor de compartimente, dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii;

11. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;

12. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la organizarea, funcţionarea şi activitatea medicală a serviciilor publice de ambulanţă şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora.

D.În domeniul managementului resurselor umane:

1. aprobă regulamentul intern al serviciului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;

2. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul serviciului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., ale căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului;

3. stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor directorului medical şi a coordonatorilor de staţii, substaţii şi compartimente, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

4. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director, cu excepţia persoanelor numite de autoritatea de sănătate publică şi autorităţile publice locale, în condiţiile legii;

5. aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul serviciului, în condiţiile legii;

6. aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

7. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;

8. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu nevoile din serviciul respectiv de ambulanţă;

9. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de serviciu;

10. încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu membrii comitetului director. În cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă, al căror nivel se aprobă anual de către managerul general al serviciului, după negocierea cu fiecare din cei menţionaţi anterior;

11. urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine;

12. respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese.

E. În domeniul managementului administrativ:

1. aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern, cu avizul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

2. reprezintă serviciul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;

3. încheie acte juridice în numele şi pe seama serviciului, conform legii;

4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciului;

5. încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii Publice;

6. răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile prevăzute de lege;

7. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor asistaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea serviciului;

8. pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea serviciului;

9. prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene, a municipiului Bucureşti sau Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

10. răspunde de organizarea arhivei serviciului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;

11. aprobă utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

12. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea serviciului;

13. conduce activitatea curentă a serviciului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

14. împreună cu comitetul director, elaborează planul/planurile de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează activitatea serviciului în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

15. propune spre aprobare autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti un înlocuitor pentru perioadele de indisponibilitate;

16. nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din prezentul contract de management, cu excepţia cazurilor de indisponibilitate.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?p=5013