Print this Page

Statut ASAR

S T A T U T U L
ASOCIATIEI SERVICIILOR DE AMBULANTĂ DIN ROMÂNIA

Art.1 Asociaţia Serviciilor de Ambulanţă din România este o asociaţie neguvernamentală, apolitică, nonprofit, care se constituie pe baza consimţământului liber exprimat de membrii săi fondatori.
Asociaţia se înfiinţează prin hotărârea Adunării Generale a membrilor fondatori, în conformitate cu Legea nr 246/2005 şi are personalitate juridică în baza şedinţei instanţei judecătoreşti competente.

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art. 2 Asociaţia are durată de funcţionare nelimitată.
Art. 3 Asociaţia îşi începe activitatea cu data înscrierii ei ca persoană juridică.
Art. 4 Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, Str. M. Eminescu nr. 226, sect 2. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 5 Asociaţia poate înfiinţa filiale si/sau sucursale în ţară şi în străinătate prin decizia Adunării Generale a membrilor pe baza legilor în vigoare şi a statutului propriu.
Art. 6 Asociaţia are dreptul să se afilieze la alte organizaţii similare interne şi internaţionale, să stabilească relaţii directe cu alte asociaţii profesionale si fundaţii din ţară şi străinătate, cu aprobarea Adunării Generale a membrilor.

CAPITOLUL II – SCOPUL SI OBIECTUL

Art. 7 Scopul asociaţiei este îmbunătăţirea serviciilor medicale furnizate de Serviciile de Ambulanta din România precum si reprezentarea categoriilor profesionale medico sanitare si auxiliare din aceste servicii.
Art. 8 Obiectul de activitate
Asociaţia realizează următoarele activităţi:
– elaborarea şi îmbunătăţirea continuă a regulamentelor, standardelor şi protocoalelor necesare furnizării de servicii medicale de calitate care să permită acreditarea Serviciilor de Ambulanţa;
– asigură din punct de vedere profesional reprezentarea Serviciilor de Ambulanţă in Comisiile de specialitate ale : Ministerului Sănătăţii, Colegiului Medicilor, OAMMGMR, Casei Naţionale de Asigurări de Sanatate, si la nivelul tuturor institutiilor competente.
– iniţierea şi organizarea de activităţi care să aibă ca obiect perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din Serviciile de Ambulanţa prin elaborarea de proiecte/programe şi organizarea de cursuri de instruire si perfecţionare a personalului din Serviciile de Ambulanta, prin Centrele de Formare si Perfecţionare ale Serviciilor de Ambulanta si nu numai;
– organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, congrese, conferinţe, schimburi de experienţă, simpozioane, mese rotunde, seminarii pe teme medicale;
– editarea de materiale informative de uz intern, necesare îmbunătăţirii activităţii profesionale a personalului in Serviciile de Ambulanta, difuzate gratuit către membrii asociaţiei;
– acordarea de distinctii membrilor cu performante deosebite;
– efectuarea de studii medicale şi de activitate conform specificului Serviciilor de Ambulanţă;
– activitate de educaţie sanitara prin mijloacele de informare în masa
– informarea populaţiei prin mass media privind activitatea desfăşurată de Serviciile de Ambulanţa

CAPITOLUL III – CALITATEA DE MEMBRU

Art. 9 Membrii Asociaţiei pot fi persoane fizice sau juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul medical sau în alte domenii, recunosc statutul şi plătesc taxele şi cotizaţiile stabilite de Adunarea Generală.
Membrii sunt:
– membrii
– membrii onorifici
– membrii asociaţi
Art. 10 Pot deveni membri persoanele fizice române sau străine, fară deosebire de sex, religie, rasa si naţionalitate, care îşi desfăşoară activitatea în Serviciile de Ambulanţa, sprijină activitatea Asociaţiei, aderă în scris la Asociaţie şi respectă statutul acesteia.
Art. 11 Membri onorifici pot fi persoane fizice sau juridice române sau străine care nu lucreaza in Serviciile de Ambulanta din Romania si care prin activitatea lor sprijină interesele Asociaţiei. Calitatea de membru onorific poate fi conferită unor personalităţi de notorietate din domeniul medical sau din alte domenii de activitate, persoane care prin activitatea lor au sprijinit în mod excepţional Asociaţia.
Art. 12 Membri asociaţi pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine, care desfăşoară activităţi corelate cu activităţile Serviciilor de Ambulanta.
Calitatea de membru al persoanelor juridice se exercită prin reprezentant delegat , cu împuternicire scrisă in acest scop.
Art. 13 Pierderea calităţii de membru poate avea loc în următoarele condiţii:
– renunţarea din proprie iniţiativă;
– nerespectarea statutului
– încetarea existenţei persoanei juridice;
– decesul persoanei fizice;
– actiuni care aduc prejudicii de orice natura Asociatiei
Art. 14 Pierderea calităţii de membru este hotărâtă de Biroul Executiv şi poate fi contestată în Adunarea Generală, a cărei hotărâre este definitivă.
Art. 15 Persoanele care şi-au pierdut calitatea de membru nu pot emite pretenţii asupra patrimoniului Asociaţiei.

CAPITOLUL IV – DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art. 16 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
– să ia parte la lucrările Adunării Generale;
– să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
– să beneficieze de activităţile Asociaţiei în condiţii preferenţiale fata de ceilalti angajati ai Serviciilor de Ambulanta care nu sunt membri ai Asociatiei (participare la congrese interne si internaţionale, etc.);
– să propună, să iniţieze si sa participe la acţiuni şi programe în conformitate cu statutul;
Art. 17 Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
– să respecte statutul şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei inclusiv regulamentul de functionare;
– să plătească cotizaţia, excepţie făcând membrii onorifici;
– să participe la programul de acţiuni organizate de Asociaţie, direct sau prin personalul propriu în cazul persoanelor juridice şi să informeze conducerea Asociaţiei asupra rezultatelor obţinute;
– să aibă o comportare demnă, susţinând prin comportament prestigiul si imaginea Asociaţiei;
– să apere şi să promoveze prin acţiunile lor interesele Asociaţiei.

CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 18 Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:
– Adunarea generală;
– Biroul Executiv;
– Comitetul Director.
– Preşedintele
Membrii Biroului Executiv, ai Comitetului Director si Presedintele sunt alesi pe o perioada de 5 ani. Nominalizarea organelor de conducere se va face prin procesele verbale ale adunărilor generale.

A. Adunarea Generală
Art. 19 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei.
Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.
Convocarea sesiunii extraordinare se face la propunerea Comitetului Director, sau a cel puţin 1/3 din membrii Asociaţiei, cu cel mult 30 de zile înainte, prin convocare scrisă şi comunicarea ordinii de zi.
Art. 20 Adunarea Generală ordinară se convoacă cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită în scris şi cu comunicarea ordinii de zi şi a propunerilor pentru alegerea organelor de conducere. Pentru stabilirea ordinii de zi, Comitetul Director va solicita membrilor propuneri pentru ordinea de zi şi/sau pentru alegerea organelor de conducere.
Aceste propuneri vor fi transmise cu cel puţin 60 de zile înaintea datei stabilite.
În ordinea de zi a Adunării Generale ordinare vor fi cuprinse:
– raportul de activitate şi execuţia bugetară pe perioada trecută;
– proiectul de program de activitate pe perioada următoare;
– proiectul bugetului pe perioada următoare;
– alegeri pentru fiecare funcţie în parte, conform statutului;
– alte teme propuse de membrii Asociaţiei.
Art. 21 Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi sau a celor mandatati conform Regulamentului de ordine interioara.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, Adunarea Generală se convoacă din nou în termen de 15 zile. În acest caz, Adunarea generală este legal constituită indiferent de numărul participanţilor.
Art. 22 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
– aprobă statutul asociaţiei şi modificările acestuia;
– alege şi revocă membrii Biroului Executiv;
– dezbate şi aprobă raportul anual prezentat de Biroul Executiv privind activitatea acestuia;
– aprobă raportul bugetar pe anul trecut;
– aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
– stabileşte obiectivele generale ale Asociaţiei;
– conferă calitatea de membrii onorifici la propunerea Biroului Executiv;
– aprobă sau stabileşte nivelul cotizaţiei şi adoptă decizii privind patrimoniul Asociaţiei;
– alege Preşedintele, Vicepreşedinţii şi Comisia de cenzori.
– aproba regulamentul de ordine interioara, la propunerea Biroului Executiv;
Art. 23 Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de preşedintele în funcţiune.
Desfăşurarea şedinţelor este consemnată în proces – verbal de către secretarul general.
Art. 24 Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, cu excepţia cazului în care se modifică statutul, când sunt necesare 2/3 din voturile celor prezenţi.
Art. 25. Fiecare membru , persoană fizică, are dreptul la un singur vot. Membrii persoane juridice, au dreptul la atatea voturi cate cotizatii platesc. Membrii onorifici si membrii asociaţi nu au drept de vot.
Hotărârile se iau prin vot deschis si/prin corespondenta.
Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii, indiferent de opţiunea lor.

B. Biroul Executiv
Art. 26 Biroul Executiv asigură funcţionarea asociaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale, pe baza prevederilor statutare şi a hotărârilor Adunării Generale.
Art. 27 Biroul Executiv este format din Comitetul Director, Preşedintele si un Vicepreşedinte al fiecărei filiale sau sucursale, angajati ai Serviciilor de Ambulanta.
Preşedintele Biroului Executiv este Preşedintele Asociaţiei
Preşedintele şi vicepreşedintele fiecărei filiale/ sucursale sunt aleşi de Adunarea Generala a filialei/ sucursale respective.
La prima şedinţă a Biroul Executiv, acesta alege la rândul său pe Secretarul general al Asociaţiei.
Art. 28 Biroul Executiv se întruneşte de regulă o dată pe trimestru şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.
Această majoritate simplă este necesară pentru adoptarea hotărârilor.
Art. 29 Convocarea şedinţelor Biroului Executiv se face cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data fixata.
Membrii Biroului Executiv care absentează nemotivat la mai mult de trei şedinţe consecutive pot fi suspendaţi din Biroul Executiv de către acesta.
Art. 30 Biroul Executiv are următoarele atribuţii:
– dezbate problemele de interes general ale Asociaţiei;
– efectuează primirea de noi membri sau exclude membrii;
– hotărăşte înfiinţarea de comisii de specialitate în domeniu;
– coordonează executarea programului de lucru stabilit de Adunarea Generală;
-intocmeste / modifica si propune regulamentul de ordine interioara aprobarii A.G.
C. Comitetul Director
Comitetul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei şi desfăşoară activitatea între şedinţele Biroului Executiv.
Comitetul Director este compus din Preşedinte, 6 Vicepreşedinţi şi Secretarul general. al Asociaţiei
Art. 31 Comitetul Director are următoarele atribuţii:
– aprobă încheierea de contracte de colaborare cu personal de specialitate pentru derularea activităţilor Asociaţiei;
– încheie contracte de muncă sau de prestări de servicii pentru activitatea din cadrul Asociaţiei
– hotărăşte în privinţa utilizării fondurilor financiare, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală
– aproba efectuarea operaţiunilor financiare conform programului de activitate.
Art. 32 Preşedintele are următoarele atribuţii:
– urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale Biroului Executiv;
– reprezintă Asociaţia în relaţiile acesteia interne şi internaţionale şi angajează prin semnătura sa Asociaţia în faţa persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
– urmăreşte realizarea şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei;
– supune Adunării Generale şi Biroului Executiv proiecte de hotărâri privind activitatea asociaţiei;
– răspunde în faţa Biroului Executiv şi Adunării Generale pentru toate acţiunile sale;
– convoacă Adunarea Generală şi Biroul Executiv la sesiuni şi şedinţe.
Art. 33 Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale în sarcina celor 6Vicepreşedinţi şi deleagă Vicepreşedintele care preia automat toate atribuţiile acestuia in lipsa lui.
Art. 34 Cei 6 Vicepreşedinţi sunt aleşi de preferinta, cate 2 din fiecare regiune istorica Tara Romaneasca, Moldova si Transilvania.
Art. 35 Secretarul General are următoarele atribuţii:
– urmăreşte ca activitatea Asociaţiei să fie conformă legislaţiei în vigoare şi prezentului statut;
– ţine evidenţa hotărârilor şi deciziilor organelor de conducere, pe care le consemnează într-un registru special;
– transmite sarcinile stabilite de Adunarea Generală, Biroul Executiv şi Comitetul Director şi urmăreşte realizarea lor;
– nu are drept de vot in CD

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art.36 Capitalul social iniţial al Asociaţiei este de 3000 lei. Patrimoniul Asociaţiei este constituit din capitalul social initial plus bunurile si imobile ale Asociatiei.
Art. 37 Sursele de finanţare ale Asociaţiei se constituie din taxele, cotizaţiile lunare ale membrilor, donaţii ale membrilor de onoare, ale membrilor Asociaţiei, ale membrilor asociaţi, precum şi ale oricărei persoane fizice sau juridice de drept public sau privat din ţară şi străinătate;
– sponsorizări din partea unor autorităţi publice, organizaţii, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat din ţară sau străinătate.
Art. 38 Pentru desfăşurarea activităţii financiare, Asociaţia va deschide conturi bancare în lei şi în valută.
Art. 39 Din sursele sale financiare Asociaţia va putea finanţa premii, participări la congrese sau reuniuni interne sau internaţionale.
Toate aceste activităţi vor fi supuse aprobării Biroului Executiv.
Art. 40 Activitatea financiară se desfăşoară în baza bugetului aprobat de Adunarea Generală în conformitatea cu prevederile legale.
Art. 41 Exerciţiul bugetar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.
Art. 42 Pentru efectuarea controlului financiar, Asociaţia va avea cel putin 1 cenzor.

CAPITOLUL VII – FUZIUNEA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art. 43 Fuziunea se poate hotărî de către Adunarea Generală a Asociaţiei.
Cu această ocazie se va întocmi bilanţul, care se depune împreună cu cererea de fuziune.
Art. 44 Dizolvarea are loc prin efectul legii sau prin hotărârea Adunării Generale în cazul în care nu se poate realiza scopul Asociaţiei, precum şi în oricare din situaţiile prevăzute de lege.
Asociaţia fiind dizolvată, Biroul Executiv trebuie să aplice prevederile legale referitoare la lichidare.
Din momentul dizolvării, Biroul Executiv nu mai poate întreprinde noi acţiuni. In caz contrar membrii lui sunt personal şi solidar răspunzători pentru operaţiunile întreprinse.
Asociaţia nu poate fi dizolvată pe cale administrativă.
Art. 45 În cazul lichidării Asociaţiei, bunurile aflate în patrimoniul acesteia vor dobândi destinaţia pe care o va hotărî Adunarea Generală sau, în caz de neînţelegeri, instanţa competentă.

CAPITOLUL VIII – LITIGII

Art. 46 Litigiile Asociaţiei cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti dacă nu se pot rezolva pe cale amiabilă.
Litigiile născute din raportări financiare pot fi soluţionate şi pe calea arbitrajului.

CAPITOLUL IX – DISPOZITII FINALE

Art. 47 Prezentul statut intră în vigoare la data înregistrării Asociaţiei ca persoană juridică.
Art. 48 Documentele oficiale de constituire a Asociaţiei sunt:
– Procesul verbal al Adunării Generale de constituire;
– Statutul Asociatiei
– Tabelul nominal al membrilor fondatori.

Permanent link to this article: http://ambulantabistritanasaud.ro/?page_id=2982