«

»

Jul 15 2019

Print this Post

Informații generale privind gestionarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul SAJ-BN

 • NOTĂ DE INFORMARE, privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud
 • POLITICA, privind gestionarea informațiilor cu caracter personal, obținute prin sistemele de înregistrare video, în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud
 • Gestionarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate și cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale (a se vedea mai jos), precum și  Regulamentul Intern al SAJ-BN în vigoare (art. 213-231). 
 • Serviciul de Ambulantă Judetean Bistrita-Năsăud are obligatia de a administra în conditii de sigurantă si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră sau o altă persoană, împuternicită.
 • Supravegherea prin mijloace video se utilizează doar în situația în care mijloacele convenționale aplicate sunt considerabil mai puțin eficiente în realizarea obiectivelor unității. Nu sunt monitorizate zone în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată, precum birouri, toalete, vestiare sau alte locații similare. Înregistrarea se face continuu, 24/24 ore, datele captate fiind distruse periodic automat, prin suprascriere. 
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • Conform cerinţelor Regulamentul UE nr. 679/2016, Serviciul de Ambulantă Judeţean Bistrita-Năsăud are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate, despre propria persoană, un membru al familiei ori o altă persoană.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este în serviciul cetăţenilor. 
 • Colectarea datelor se face în scopul realizării obligaţiilor legale ale instituţiei, în domeniu operativ și administrativ-economic.
 • Categoriile de date prelucrate sunt cele definite de legislaţie și se pot modifica în funcţie de modificările legale survenite în timp:
  • nume/prenume
  • CNP
  • vârstă
  • sex
  • adresă personală
  • serie și număr act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport), după caz
  • date privind localizarea GPS (în timp ce se află în autovehiculele aparţinând SAJ-BN)
  • număr de telefon personal
  • adresă de e-mail
  • imagine proprie (în SAJ-BN funcţionează camere de supraveghere video)
  • diagnostic prezent
  • date privind starea medicală curentă
  • date privind antecedentele fizio-patologice personale
  • date privind antecedente heredo-colaterale și familiale, personale
 • Persoane vizate beneficiază de o serie de drepturi:
  • (1) dreptul la informare, reprezintă dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecţia datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condiţiile în care pot fi exercitate;
  • (2) dreptul de acces la date reprezintă dreptul persoanei vizate de a obţine de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;
  • (3) dreptul la rectificare repreintă dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;
  • (4) dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;
  • (5) dreptul la restricţionarea prelucrării reprezintă dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
  • (6) dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într–o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într–un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SAJ-BN către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
  • (7) dreptul la opoziţie reprezintă dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situaţia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
  • (8) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale reprezintă dreptul persoanei vizate de a cere și de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate sau o afectează în mod similar într–o măsură semnificativă;
  • (9) dreptul de a se adresa justiţiei sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal reprezintă dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.
 • Cum protejăm informațiile personale colectate? 
  • limitarea timpului de stocare a imaginilor conform cerințelor legale
  • distrugerea lor automată, periodic, prin suprascriere
  • acces fizic restricționat la spațiile unde se află mediile de stocare (DVR-urile) pe care se stochează imaginile înregistrate
  • limitarea accesului la imaginile care se derulează în timp real la angajați desemnați și agenții de pază
  • control acces la înregistrări
  • instruire privind cerințele legate de confidențialitatea datelor pentru persoanele care vizualizează imaginile care se derulează în timp real sau au acces la imaginile înregistrate
  • asigurarea contractuală sau prin acorduri că persoane împuternicite folosite implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor.
 • Temeiul legal al prelucării și protecției datelor cu date personal: 
  • Regulamentului UE nr.679/2016 (GDPR)
  • Lege nr. 129/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 
  • Lege nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
  • Lege nr. 102/2005, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
  • Lege nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
 • Dacă aveți nemulțumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, accesibil la https://www.dataprotection.ro/  .
 • Dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul de Protecția Datelor la adresa de email secretariat.sajbn@gmail.com .

Permanent link to this article: https://ambulantabistritanasaud.ro/?p=8243